MegaBIPNazwa Instytucji

Zespół Interdyscyplinarny

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

  ·          jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

  ·          gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

  ·          Policji;

  ·          oświaty;

  ·          ochrony zdrowia;

  ·          organizacji pozarządowych.

  ·          przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.

  ·         skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi

  ·         w skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

 

Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej następuje wszczęcie procedury ,,Niebieska Karta - A''. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje w obecności pełnoletniej osoby doznającej przemocy domowej.

Procedurę „Niebieskie Karty” mogą wszcząć: pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej; funkcjonariusz Policji; żołnierz Żandarmerii Wojskowej; pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej; asystent rodziny; nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego; osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny; przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pedagog, psycholog lub terapeuta, będący przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; Policji; oświaty; ochrony zdrowia; lub organizacji pozarządowych. Uzupełniony formularz „Niebieska karta -A” niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wszczęcia procedury, przekazuje się do zespołu interdyscyplinarnego, który w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, powołuje niezwłocznie grupę diagnostyczno – pomocową (GDP). W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą pracownik socjalny oraz funkcjonariusz Policji, grupa diagnostyczno – pomocowa może zostać poszerzona o specjalistę z innej dziedziny, np. przedstawiciela oświaty, ochrony zdrowia, itp.

W ramach procedury grupa diagnostyczno-pomocowa:        
- dokonuje oceny sytuacji domowej, potrzeb i zasobów osoby doznającej przemocy domowej oraz osoby stosującej przemoc domową;       
- udziela pomocy osobie doznającej przemocy domowej;     
- opracowuje indywidualny plan pomocy dla osoby doznającej przemocy domowej i jej środowiska domowego, który zawiera propozycje działań pomocowych;

- podejmuje działania w stosunku do osoby stosującej przemoc domową w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;      
- przekazuje osobie stosującej przemoc domową informacje w szczególności o prawnokarnych konsekwencjach stosowania przemocy domowej;      
- przekazuje osobie stosującej przemoc domową informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy domowej;   
- wnioskuje do zespołu interdyscyplinarnego o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;- motywuje osobę stosującą przemoc domową do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;   
- przeprowadza z osobą stosującą przemoc domową rozmowę ukierunkowaną na wskazanie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;     
- rozstrzyga o braku zasadności podejmowania działań

Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” następuje w przypadku:
- ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia, że zaprzestano dalszego stosowania przemocy domowej,           
- rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Po zakończeniu procedury GDP monitoruje sytuację rodziny przez okres 9 miesięcy.

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybczewicach jest Pani Agnieszka Kasprzak, Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybczewicach jest Pani Ewelina Warda które przyjmują interesantów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach, w poniedziałki w godz. 9:00-17.00 od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy zgłoś to do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach.

Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 11.06.2024, 10:13
Dokument oglądany razy: 103
Podpisał: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 23.05.2024