MegaBIPNazwa Instytucji

Pomoc społeczna

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

- osoby zainteresowanej;

- jej przedstawiciela ustawowego;

- innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach przyjmuje także zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Gminy Rybczewice, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu.

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w terminie 14 dni roboczych od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni roboczych. Decyzje o przyznaniu pomocy lub odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia m. in. w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, gdzie pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji. Od każdej decyzji służy prawo odwołania w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach. Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie ul. Zana 38C 20-601 Lublin.

Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 23.05.2024, 13:34
Dokument oglądany razy: 133
Podpisał: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 23.05.2024