MegaBIPNazwa Instytucji

Fundusz alimentacyjny

Jeżeli jesteś osobą wychowującą dziecko posiadającą prawomocny wyrok alimentacyjny, a egzekucja alimentów jest bezskuteczna przez co najmniej 2 miesiące, zgłoś się do właściwego pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach (P. Barbara Polaszczyk) udzieli Ci on wszystkich niezbędnych informacji na temat funduszu alimentacyjnego.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna tzn. za okres dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano należnych dziecku alimentów. Fundusz przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek.

Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej niż po 500 zł miesięcznie na każde z uprawnionych dzieci.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli dziecko :

 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • zawarło związek małżeński.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń pobiera się i składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, wraz z kompletem dokumentów. Świadczenia przyznawane są od miesiąca w którym wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentów.

W przypadku uzyskania dochodu lub wystąpienia innych sytuacji mających wpływ na świadczenia (np. zaprzestanie nauki) osoba uprawniona do świadczeń ma obowiązek poinformować o tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące;
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się;
 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
 • w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochody w tym odpowiednio :
  • w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych – zaświadczenie o dochodach netto uzyskanych w roku, poprzedzającym okres zasiłkowy,
  • w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub kart podatkowej oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód pomniejsza się o składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i należny zryczałtowany podatek,
  • oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (ustawa o świadczeniach rodzinnych),
  • kopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości posiadanego gospodarstwa w dzierżawę,
  • w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez spółdzielnię rolniczą – umowę zawartą w formie aktu notarialnego,
  • jeżeli członek rodziny jest zobowiązany wyrokiem lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów,
  • kopię protokołu posiedzenia zawierającą treść ugody sądowej, odpis posiedzenia zatwierdzonego przez sąd, a zawartego przed mediatorem lub kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie,
  • w przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone – przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  • w przypadku uzyskania alimentów wyższych – oświadczenia o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  • w przypadku przebywania osoby w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, zapewniającej całodobowe utrzymanie – zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty
  • dokument określający datę utraty dochodu i jego wysokości,
  • dokument lub oświadczenia określający wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca uzyskany przez członka rodziny.

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z  FA
 2. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok świadczeniowy
 3. Oświadczenie o numerze konta
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 09.05.2024, 22:35
Dokument oglądany razy: 141
Podpisał: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 09.05.2024